Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen.

1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.
2. Het verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU)
Door deze nieuwe wet is het belangrijk –zowel voor u als voor mij- dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijk voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

T.a.v. Marinet Hoeks-Habraken
Van den Tillaartstraat 5
5571 KV Bergeijk
06-13039478/info@pedicasa.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het geven van uw behandeling
 • Het versturen van factuur/ afspraak herinnering via mail-sms-app
 • Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering
 • Voor administratieve doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum / Gegevens over gezondheid/medicatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts/podotherapeut/ PoH wanneer dit nodig is.

Wij als PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.)
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
 • Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail, dit is een beveiligde mail.
 • Informatie via de app naar andere zorgverleners gaat via Siilo Medical, dit is een beveiligde app.
 • Declaratie gaat via care2U en Pro Voetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.


Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u er hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als U naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!”

Algemene Voorwaarden PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA en een cliënt waarop PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail/SMS/app worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA door te geven. De afmelding kan telefonisch, per SMS/app geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan kan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA  de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Bij verhindering van de afspraak door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep PoZob of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk

Indien PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA. De persoonlijke gegevens worden door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de wet volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Zie Privacy policy elders op de website.

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is genoodzaakt om informatie van cliënten 1 jaar na de laatst gemaakte afspraak en geleverde behandeling uit haar bestand te verwijderen. 

7. Geheimhouding

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA.

Diefstal wordt door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA .

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA  en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.