- Privacy Policy

Privacy policy

Privacy Policy PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening of AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen.

1.   De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.

2.    Het verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk –zowel voor u als voor mij- dat u weet  wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijk voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.

 

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,  u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

T.a.v. Marinet Hoeks-Habraken

Van den Tillaartstraat 5

5571 KV Bergeijk

06-13039478/info@pedicasa.nl

 

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling

– Het versturen van factuur/ afspraak herinnering via mail-sms-app

– Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

– Voor administratieve doeleinden

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid/medicatie

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts/podotherapeut/ PoH wanneer dit nodig is.

 

Wij als PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.

–  Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail, dit is een beveiligde mail.

–  Informatie via de app naar andere zorgverleners gaat via Siilo Medical, dit is een beveiligde app.

– Declaratie gaat via care2U en Pro Voetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord      en specifieke internet sleutel.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u er hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als U naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!”Cadeaubon!!

Leuk om iemand mee te verrassen en kennis te laten maken met een pedicurebehandeling. Mogelijk in elk gewenst bedrag. Wij zijn vandaag gesloten


maandag 08:00 - 17:00 & 18:30 - 21:30
dinsdag gesloten    
woensdag gesloten    
donderdag 18:30 - 21:30    
vrijdag 08:00 - 17:00    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    
Marinet Hoeks-Habraken
Van den Tillaartstraat 5
5571 KV BERGEIJK

T.  06-13039478
E.  info@pedicasa.nl
KvK nr.  17236844
BTW nr.  NL 143082826B01Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website