- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA en een cliënt waarop PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail/SMS/app worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA door te geven. De afmelding kan telefonisch, per SMS/app geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan kan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA  de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Bij verhindering van de afspraak door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep PoZob of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk

Indien PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA. De persoonlijke gegevens worden door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de wet volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Zie Privacy policy elders op de website.

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is genoodzaakt om informatie van cliënten 1 jaar na de laatst gemaakte afspraak en geleverde behandeling uit haar bestand te verwijderen. 

7. Geheimhouding

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA.

Diefstal wordt door PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA .

PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA  en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen PEDICUREPRAKTIJK PEDICASA en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.Cadeaubon!!

Leuk om iemand mee te verrassen en kennis te laten maken met een pedicurebehandeling. Mogelijk in elk gewenst bedrag. Wij zijn vandaag gesloten


maandag 08:00 - 17:00 & 18:30 - 21:30
dinsdag gesloten    
woensdag gesloten    
donderdag 18:30 - 21:30    
vrijdag 08:00 - 17:00    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    
Marinet Hoeks-Habraken
Van den Tillaartstraat 5
5571 KV BERGEIJK

T.  06-13039478
E.  info@pedicasa.nl
KvK nr.  17236844
BTW nr.  NL 143082826B01Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website